Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

Dilem­ma: een huur­wo­ning terug­bren­gen naar de oude staat, is dat niet zonde?

Als een huur­der ver­huist is de afspraak dat die de woning schoon, onbe­scha­digd en leeg ach­ter­laat. Maar wat nou als de ver­trek­ken­de huur­der ver­an­de­rin­gen aan het huis heeft aan­ge­bracht, bij­voor­beeld om het huis te ver­duur­za­men. Is het dan niet zon­de als dat eruit moet? Dat voelt soms als een dilem­ma, beaamt Joost Wools, mana­ger volks­huis­ves­ting bij Por­taal. Want hoe­wel daar bij Por­taal dui­de­lij­ke regels en afspra­ken over zijn, wil­len we ook weer niet onno­dig ver­spil­len. Hij pleit ervoor om oog te hou­den voor de men­se­lij­ke maat.

‘Bij een ver­hui­zing komt altijd veel kij­ken. Ook let­ter­lijk, want er komt een mede­wer­ker langs voor een voor­in­spec­tie en een eind­in­spec­tie. Met die mede­wer­ker spreekt de huur­der af hoe die de woning zal ach­ter­la­ten. Soms leidt dat tot flin­ke dis­cus­sie. Want meest­al gaat het niet alleen om het ver­wij­de­ren van spij­kers en dich­ten van gaten in muren. Ook die hou­ten vloer moet eruit. Of de authen­tie­ke tegel­tjes in de bad­ka­mer, die de huur­der met zoveel lief­de heeft geplaatst. En de iso­la­tie­wand, die zelf is aan­ge­bracht, kan ook niet altijd blijven.

Zelf geplaatste tegel­tjes zijn behal­ve erg smaak­ge­voe­lig, voor ons ook moei­lijk te ver­van­gen als er een­tje stuk gaat. En van hou­ten vloe­ren weten we dat die zon­der geluid­dem­pen­de onder­vloer flink over­last kun­nen ver­oor­za­ken. Bij aan­ge­brach­te duur­zaam­heids­maat­re­ge­len is het soms inge­wik­kel­der. Want ook wij maken ons zor­gen om de stij­gen­de ener­gie­prij­zen en de toe­ne­men­de ener­gie­ar­moe­de. Por­taal heeft een geluk­kig een rela­tief goed geï­so­leer­de woning­voor­raad. Maar zo’n 15 % van de wonin­gen heeft nog een E, F of G label en moet nog wor­den aan­ge­pakt. Daar maken we haast mee. Al snap ik het wel als iemand zelf alvast duur­zaam­heids­maat­re­ge­len wil aanbrengen.

Alleen gaat zo’n ver­an­de­ring aan de woning niet altijd in over­leg met ons. En daar gaat het mis. Want als wij niet weten of het goed is aan­ge­bracht, of dat de juis­te mate­ri­a­len gebruikt zijn, weten we ook niet of het wel vei­lig en effec­tief is. Dat is echt zon­de. De kans is dan groot dat die ver­an­de­rin­gen onge­daan gemaakt moe­ten wor­den. Hoe onre­de­lijk dat — ook voor ons — soms voelt.

Dat we regels heb­ben en afspra­ken maken over hoe je een huur­wo­ning ach­ter­laat, daar is dus niks mis mee. Ze bie­den dui­de­lijk­heid. Voor ver­trek­ken­de en nieu­we huur­der. En voor ons als woning­cor­po­ra­tie. Maar het is wel belang­rijk dat we ons niet ach­ter de regels ver­schui­len. Daar­om blij­ven we iede­re keer weer bekij­ken wat wel kan. Door samen met de ver­trek­ken­de en nieu­we huur­der zoveel moge­lijk op zoek te gaan naar een goe­de oplos­sing. We stel­len bij­voor­beeld voor om die hou­ten vloer er wel uit te halen, maar opge­sta­peld te laten lig­gen. Zodat de nieu­we bewo­ner zelf de keus heeft om het over te nemen of niet. Natuur­lijk wel met een geluid­dem­pen­de ondervloer…’

Dit arti­kel is afkom­stig uit de nieuws­brief ‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven — voor pro­fes­si­o­nals edi­tie 3’ (april 2022).