Por­taal staat voor bij­dra­gen aan goed samenleven

We dra­gen meer dan ooit bij aan goed samen­le­ven. Dat is onze mis­sie; daar staan we voor. Voor leven in leef­ba­re buur­ten waar men­sen naar elkaar omkij­ken. Waar men­sen wonen in com­for­ta­be­le, goed geï­so­leer­de wonin­gen waar­mee ze hun voet­af­druk op onze aar­de ver­min­de­ren. Waar een alleen­staan­de niet in een soci­a­le huur­wo­ning van 100 vier­kan­te meter woont en een gezin met drie kin­de­ren in een van 60. Waar men­sen zich inzet­ten voor hun buurt en voor elkaar maar zelf bepa­len hoe. Waar men­sen soli­dair zijn en gelijk­waar­dig. En waar huur­ders, maat­schap­pe­lij­ke- en zorg­in­stel­lin­gen, gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties samen­wer­ken en bij­dra­gen aan goed samenleven.

Loa­ding…
Goed samen­le­ven is een van de groot­ste uit­da­gin­gen van deze tijd

Steeds meer men­sen van ver­schil­len­de ach­ter­gron­den stro­men de wij­ken in. Ook men­sen met een rug­zak­je vin­den er hun plek. Men­sen die op hun eigen manier leven, met eigen gewoon­ten. In veel wij­ken is er meer onrust. Elkaar res­pec­te­ren en elkaar vin­den is belang­rij­ker dan ooit.

In het alge­meen geldt dat de twee­de­ling in de maat­schap­pij steeds gro­ter wordt. De trend is al jaren gaan­de en ver­er­gert alleen maar. Er is steeds meer armoe­de, meer dak­loos­heid, meer onrust, meer gevoel van onvei­lig­heid. Daar boven­op is er een woon­cri­sis en leven we ver­re van duur­zaam. Goed samen­le­ven in pret­ti­ge, leef­ba­re en duur­za­me wij­ken vraagt een bij­dra­ge van iedereen.

Het wordt steeds dui­de­lij­ker dat veel men­sen dit zo niet lan­ger wil­len. We wil­len beter samen­le­ven, goed samen­le­ven. Met res­pect voor elkaar. Met res­pect voor onze aar­de. Met res­pect voor ons­zelf; we wil­len zelf bepa­len hoe we bij­dra­gen aan goed samenleven.

Loa­ding…
Por­taal blijft niet aan de zij­lijn staan kijken

Woning­cor­po­ra­ties zijn ont­staan om maat­schap­pe­lij­ke pro­ble­men te hel­pen oplos­sen. Zo’n 100 jaar gele­den leef­den teveel men­sen in over­vol­le arbei­ders­wij­ken met ver­vuil­de stra­ten en krak­ke­mik­ki­ge hui­zen. Woning­cor­po­ra­ties zorg­den voor goe­de hui­zen en ver­be­ter­de de leef­baar­heid in de buurten.

Waar de pro­ble­ma­tiek zich vroe­ger con­cen­treer­de rond­om slech­te hui­zen en ver­vui­ling, ligt het accent nu op uit­sluit­sel, onrust, schul­den­pro­ble­ma­tiek en gevoel van onveiligheid.

De pro­ble­men van van­daag zijn com­plex. Te com­plex voor één par­tij om op te los­sen. Bewo­ners heb­ben daar last van. Als je als bewo­ner in de pro­ble­men komt of last hebt van pro­ble­men in de wijk , dan moet je flink zoe­ken waar je terecht kunt. Als je dat al kan. Meest­al wordt je van loket naar loket gestuurd. Van gemeen­te, naar de zorg­in­stel­ling, naar de poli­tiek, naar de woning­cor­po­ra­tie en naar weer een ande­re (zorg)instelling.

Com­plexe pro­ble­men vra­gen om slim­me oplos­sin­gen en voor­al ook om ver­re­gaan­de samen­wer­king. , Om de wij­ken leef­baar te hou­den zul­len al die ‘loket­ten’ samen moe­ten wer­ken. Por­taal staat voor die samen­wer­king. Ze zet daar­bij een stap ver­der dan alleen het zor­gen voor goe­de wonin­gen. Ze sig­na­leert, agen­deert en brengt loket­ten bij elkaar.

Ieder­een in de wijk zal zijn bij­dra­ge moe­ten leve­ren aan goed samen­le­ven. Van­uit de eigen rol en de eigen verantwoordelijkheid.

Por­taal doet dat. Ze pakt haar maat­schap­pe­lij­ke rol. Neemt haar ver­ant­woor­de­lijk­heid. En levert haar bijdrage.

Loa­ding…
Ons recept voor bij­dra­gen aan goed samenleven

Onze basis is de wijk en de buurt waar onze hui­zen staan en waar onze bewo­ners leven. Met het vizier op de wijk en de buurt beslui­ten we wat, waar en voor wie we bou­wen, hoe we wonin­gen toe­wij­zen, waar we star­ten met ver­duur­za­men. We kij­ken samen met alle part­ners in de wijk, naar wat ons te doen staat.
Daar­bij zet­ten we in op ver­re­gaan­de samen­wer­king. We gelo­ven dat iede­re par­tij — zorg­in­stel­lin­gen, maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties, poli­tie, gemeen­te en bewo­ners — een bij­dra­ge moet leve­ren aan goed samen­le­ven. We ont­wik­ke­len nieu­we per­spec­tie­ven en inno­va­tie­ve oplos­sin­gen door stra­te­gi­sche alli­an­ties en inten­sie­ve samen­wer­kings­ver­ban­den. Daar­bij kij­ken we ook of we zaken samen kun­nen financieren.

Natuur­lijk los­sen we niet ieder pro­bleem op. We ver­wach­ten dat onze part­ners ook hun rol pak­ken. We gaan niet op de stoel zit­ten van de zorg­in­stel­ling, gemeen­te of de poli­tie. Maar we zet­ten ons wel in, om deze stoe­len samen aan één tafel te krijgen.

Als we zien dat zaken mis­gaan — in de samen­wer­king in de wijk, in loka­le of lan­de­lij­ke wet- en regel­ge­ving — wer­ken we actief aan oplos­sin­gen. We blij­ven niet langs de zij­lijn staan kijken.

Als het nodig is, kaar­ten we knel­pun­ten en las­ti­ge issues aan. We accep­te­ren niet dat com­plexe wet­ge­ving, bureau­cra­tie, een tekort aan mid­de­len of gebrek aan samen­wer­king een bete­re leef­om­ge­ving voor onze bewo­ners in de weg staat.

Onze bewo­ners geven we meer regie. Zelf invloed heb­ben op wat er gebeurt met je huis en in je buurt ver­groot je woon­ple­zier. En het kan ook moti­ve­ren om je actief in te zet­ten voor de buurt. Bewo­ners krij­gen een rol in het mee­den­ken en mee­doen. En ze krij­gen meer te kie­zen. Zo kun­nen ze hun huis en woon­om­ge­ving zelf aan­ge­naam maken. Door bij­voor­beeld bij te dra­gen aan de leef­baar­heid of duur­zaam­heid van hun buurt.

Onze bij­dra­ge leve­ren we ten behoe­ve van al onze bewo­ners. Daar­om staat soli­da­ri­teit in onze aan­pak cen­traal. Dit bete­kent voor ons dat ieder­een bij­draagt naar draag­kracht. We vin­den het eer­lijk dat de huur­prijs mee­be­weegt met het inko­men. Ook als dat bete­kent dat je meer betaalt voor dezelf­de woning dan je buur­man omdat die min­der te beste­den heeft. Anders­om geldt het­zelf­de: gaat het jou wat min­der goed, kun je ook reke­nen op een lage­re huur. Bereid zijn om te ver­hui­zen als je die gro­te een­ge­zins­wo­ning niet meer nodig hebt, is ook een vorm van soli­da­ri­teit. Ieder­een kan op zijn eigen wij­ze bij­dra­gen aan het col­lec­tie­ve belang en daar­mee aan goed samenleven.

Wat we nooit uit het oog ver­lie­zen: een betaal­ba­re woning geeft bestaans­ze­ker­heid. Daar span­nen we ons maxi­maal voor in. Een dak boven je hoofd en je reke­nin­gen kun­nen beta­len. Voor steeds min­der men­sen is dit een van­zelf­spre­kend­heid. Dit vin­den we niet accep­ta­bel. Daar­om focust onze aan­pak van pas­send wonen en duur­zaam­heid zich op meer beschik­ba­re woon­ruim­te en op betaal­ba­re woonlasten.

Loa­ding…

Ieder­een heeft een basis nodig. En naast een soci­aal vang­net, heb je daar­voor ook een goe­de woning in een leef­ba­re buurt nodig. Por­taal helpt men­sen hier­bij door betaal­ba­re wonin­gen te leve­ren aan dege­nen die dat nodig hebben.

Maar we zet­ten een stap ver­der; we dra­gen bij aan leef­ba­re buur­ten. Dat is hard nodig, want het leef­kli­maat ver­slech­tert. Er is meer onrust, meer over­last, een gro­te­re twee­de­ling en meer gevoel van onveiligheid.

Por­taal werkt met hart en ziel aan bete­re buur­ten waar­in men­sen elkaar ken­nen en elkaar kun­nen ont­moe­ten. Waar ieder­een een plek kan vin­den. Waar men­sen elkaar begrij­pen. Waar pro­ble­men wor­den opge­lost; door ver­ant­woor­de­lij­ke par­tij­en of door bewo­ners zelf. Dat is wat wij wil­len berei­ken (of onze droom) en waar we aan bij wil­len dra­gen. In der­ge­lij­ke buur­ten is het goed samen­le­ven. Nu, en in de toekomst.

Ver­re­gaan­de samen­wer­king is daar­voor nodig. Of dat nu geldt voor samen­wer­king tus­sen over­he­den, zorg en cor­po­ra­ties of voor samen­wer­king met en tus­sen huur­ders. Nie­mand kan alleen zor­gen voor een leef­ba­re buurt; ieder­een heeft zijn eigen rol. Por­taal gelooft dat we met z’n allen een kans­rij­ke buurt en pret­ti­ge leef­om­ge­ving kun­nen cre­ë­ren als ieder­een zijn bij­dra­ge levert.

Goed samenleven is een van de grootste uitdagingen van deze tijd

Opgaven van
woningcorporaties
Passend wonen
Duurzaamheid
Samenwerking
Bewoners
Inclusieve buurten